Privacybeleid van T’Hooft Drukprojecten

Inhoud


1.       Jouw privacy is belangrijk
2.       Jouw recht op privacy
3.       Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
4.       Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
5.       Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens
6.       Verwerking van persoonsgegevens voor de opdrachtgever.
7.       Verwerking van persoonsgegevens voor de leverancier.

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen
We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.


1.2       Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
T’Hooft Drukprojecten is een groep van ondernemingen, actief in België en die nauw samenwerken om hun diensten en producten aan jou te leveren. De bedrijven richten zich tot andere ondernemingen.
Dit privacy beleid geldt voor alle vennootschappen binnen de groep zijnde:

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar “Wij”, “Onze”, “T’Hooft Drukprojecten”, verwijzen we duidelijk naar de groep van vennootschappen, zoals hierboven uit de doeken gedaan.
T’Hooft Drukprojecten is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


1.3.      Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

T’Hooft Drukprojecten heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan u ook altijd contacteren op de bovenstaande coördinaten.


1.4.      De leidende toezichthoudende autoriteit van T’Hooft Drukprojecten
Voor de T’Hooft Drukprojecten of groep van vennootschappen is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer T’Hooft Drukprojecten jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.


2.1       Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.


2.3       Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door T’Hooft Drukprojecten geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.


2.7.      Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van uw privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3.      Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1.      T’Hooft Drukprojecten moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

3.2.      T’Hooft Drukprojecten moet zijn contract met jou kunnen uitvoeren
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van T’Hooft Drukprojecten bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4.      Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1.      Van onze zakelijke relaties
Zakelijke relaties zijn onze klanten en leveranciers.
T’Hooft Drukprojecten verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, functie, e-mailadres, BTW nummer en financiële gegevens.


4.2.      Van onze kandidaat kopers
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze producten en diensten. T’Hooft Drukprojecten wenst hen dan ook op de hoogte te houden. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, functie, e-mailadres.


4.3.      Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen
We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 15 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

5.      Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1.      Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.
De bedrijven in de groep T’Hooft Drukprojecten zijn sterk aan elkaar verbonden en wisselen in het kader van hun relatie persoonsgegevens uit.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. T’Hooft Drukprojecten werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.


5.2.      We bewaren jouw gegevens niet oneindig
T’Hooft Drukprojecten gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en T’Hooft Drukprojecten dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

6.      Verwerking van persoonsgegevens voor de opdrachtgever.


Drukkerij T’Hooft en Select Mail, vinden de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk.
Drukkerij T’Hooft en Select Mail handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).
Als Drukkerij T’Hooft en Select Mail een Opdracht uitvoeren voor Opdrachtgever, zal Drukkerij T’Hooft en Select Mail namens Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken in het kader van de Opdracht en Overeenkomst. Ten aanzien van deze verwerkingen is Opdrachtgever “Verwerkingsverantwoordelijke” en handelt Drukkerij T’Hooft en Select Mail als “Verwerker” in de zin van de AVG.
De verplichtingen en de rechten van Partijen in dit kader zijn vastgelegd in de “Verwerkersovereenkomst”, die Partijen verplicht moeten sluiten op grond van de AVG. Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van en opgenomen in deze Voorwaarden, zie Bijlage

7.      Verwerking van persoonsgegevens voor de leverancier.


Drukkerij T’Hooft en Select Mail verwerken ook enkele persoonsgegevens voor eigen doeleinden.
Denk hierbij aan gebruikelijke klant- en leveranciersgegevens en data die wij onder andere via onze website en persoonlijke contacten verzamelen. Voor deze verwerking is Drukkerij T’Hooft en Select Mail de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 


Brugstraat 186 - 9880 Aalter
Tel. +32 9 325 92 92 info.drukkerij@thooft.be